«Комп’ютерне проектування»  - теоретична і  практична підготовка студентів,майбутніх фахівців з дизайну щодо проектування середовища  та розміщення  компонентів  дизайну  в  інтер’єрі  та екстер’єрі житлових та громадських приміщень. Вивчення навчальної дисципліни забезпечує  використання  отриманих  знань  в  процесі  освоєння  сучасних  інформаційних технологій, а також практичного використання комп'ютерних програм у процесі проектування рекламного, виставкового дизайн-проекту.

Метою  та  завданнями  курсу  комп’ютерного  проектування  є  набуття    практичних  навичок у роботі із комп’ютерними програмами, призначеними для розробки дизайн-проектів, збір інформації та  аналіз сучасного обладнання для проектування, розробка пропозицій щодо використання об’єкту предмету діяльності, освоєнні  методики проектування на комп’ютері на базі  програми  АгchiCAD;  передпроектному  аналізі,  зборі  вихідних  даних  про  об’єкт проектування;  розробці  концепції,  дизайн-програми;  в    предметно-просторовій    організації  середовища;  в роботі із матеріалами; в кольоровому та стильовому рішенні простору. 

Переддипломна практика для студентів ІV курсу напряму підготовки: фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.02020701 «Дизайн», галузі знань 0202 «Мистецтво», є завершальним етапом підготовки дизайнера і проводиться після закінчення повного курсу навчання. 

Завдання переддипломної практики:

-  закріплення теоретичних знань студентів та їх застосування на практиці;

- вивчення організаційної структури, особливостей функціонування і сфери діяльності підприємства;

- здобуття студентами навичок самостійної практичної діяльності на  посадах різних рівнів;

-написання дипломного проекту, який би мав практичне значення для відповідного підприємства.

- формування грамотного підходу до вибору конкретного матеріалу для подальшого його застосування в художньо-графічному проектуванні;

-  підготовка звіту про проходження переддипломної практики.

Курс «Комп'ютерні технології в дизайні» є однією зі складових дисциплін у професійній та практичній підготовці дизайнера.  

Метою дисципліни «Комп'ютерні технології в дизайні» є:

-         формування знань ефективного використання сучасних графічних комп’ютерних програм в процесі рішення ними професійних завдань;

-         уміння здійснювати правильний вибір програм для розв’язання задач управління та реклами;

-         надати студентам знання, вміння та навички, що необхідні для виконання художньо-дизайнерських проектів різного призначення і вирішення дизайнерських задач з використанням технологій комп’ютерної графіки.

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Комп'ютерні технології в дизайні» є:

-         набуття    практичних  навичок у роботі із комп’ютерними програмами, призначеними для розробки дизайн-проектів,

-         збір інформації та  аналіз сучасного обладнання для проектування, розробка пропозицій щодо використання об’єкту предмету діяльності,

-         освоєння  методики проектування на комп’ютері на базі  програми  АгchiCAD; 

-         передпроектний аналіз,  збір  вихідних  даних  про  об’єкт проектування;

-         розробка концепції,  дизайн-програми; 

-         предметно-просторова    організація  середовища;

-         робота із матеріалами;

-         кольоровета стильове рішення простору. 

Метою  викладання  навчальної  дисципліни  «Композиційна  організація форми»  є  професійна  підготовка  фахівця  з  високим  рівнем  художньо-конструкторської  майстерності  і  самостійного  творчого  вирішення  завдань, формування  практичних  навичок  створення  об’ємних  форм  та  об’ємно-просторових композицій.

Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Композиційна  організація форми» є:

-  надання теоретичних основ з дисципліни «Композиційна організація форми»;

-  засвоєння основних прийомів створення форми предмету;

-  засвоєння  основних  технік  роботи  з  графічними  та  макетними  матеріалами,  обладнанням;

-  засвоєння основних композиційних прийомів роботи з формою нових виробів; 

Метою дисципліни «Дизайн зовнішнього та внутрішнього середовища» є формування у студентів знань з теоретичних основ створення гармонійних об’єктів озеленення з використанням природних та штучних елементів. Ознайомити студентів з сучасними матеріалами, фурнітурою, конструктивними особливостями обладнання інтер’єрів; володіння засобами дослідження і проектування ландшафтних об’єктів, вимогами та особливостями розробки ландшафту та знаннями з перепланування та проектування інтер’єру.

Головне завдання вивчення  дисципліни «Дизайн зовнішнього та внутрішнього середовища» полягає у засвоєнні молодшими спеціалістами вмінь та навичок з прогресивних технологій щодо створення стилізованих садів різної стилістики, обладнання інтер’єрів, матеріали та фурнітуру для інтер’єрів, дизайн середовища, дизайнерських композицій різних ландшафтних об’єктів на професійному рівні.