Мета дисципліни "Основи охорони праці" - надати майбутнім фахівцям знання основ охорони праці, реалізація яких на практиці сприятиме покращенню умов праці, підвищенню її продуктивності, запобіганню професійних , виробничого травматизму, аварій.

Метою дисципліни "Теорія алгоритмів" є отримання студентами грунтовної математичної підготовки та знань теоретичних, методичних і алгоритмічних основ інформаційних технологій для їх використання під час розв'язування прикладних і наукових завдань в області інформаційних систем і технологій. 

Метою вивчення дисципліни “Основи дискретної математики” є  оволодіння студентами теоретичними знаннями і здобуття практичних умінь і навиків необхідних для правильного проведення математичних міркувань, доведення математичних фактів, для вивчення логічних основ роботи сучасних комп’ютерів, алгоритмічних основ розв’язування прикладних задач, а також знаннями – важливих з точки зору загальної математики та комп’ютерної культури.

Курс включає в себе основні розділи теорії множин та відношень, математичної логіки, а також необхідні для майбутнього спеціаліста матеріали із теорії булевих функцій.

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних знань, цілеспрямованої роботи над вивченням математичної літератури, активної роботи на лекціях і практичних заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань.

Метою дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" є сформувати у студентів правильні уявлення про основні поняття теорії ймовірностей як математичної науки, що вивчає закономірності випадкових явищ і про основні поняття математичної статистики як науки, яка вивчає закономірності масових випадкових явищ. Чіткий виклад основ теорії ймовірностей та математичної статистики сприяє  формуванню навичок розв’язування основних типів задач по теорії ймовірностей і математичній статистиці, а також  застосування цих умінь і навичок для дослідження різних фізичних явищ та інтерпретації результатів фізичних дослідів.

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних знань, цілеспрямованої роботи над вивченням математичної літератури, активної роботи на лекціях і практичних заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань.

Метою дисципліни «Математичні  методи  дослідження операцій» є вивчення в систематизованій формі та активне засвоєння студентами основ теорії і методів розв`язування, аналізу та використання задач на знаходження екстремуму цільової функції на множині допустимих варіантів у широкому спектрі теоретико-економічних та практичних проблем на всіх рівнях ієрархії управління виробничими, технічними та соціально-економічними процесами.