Мета дисципліни - формування системи знань про культурологію та закономірності культурного процесу про культуру як специфічний та унікальний феномен людства, її роль у формуванні особистості й розвитку суспільства; засвоєння навичок аналізу явищ культури, вміння орієнтуватися в основних проблемах культурології, розуміння культурної зумовленості економіки і здатність ураховувати культурну специфіку при вирішенні соціально-економічних проблем

Дисципліна "Філософія" є базовою складовою частиною циклу гуманітарних суспільних дисциплін, він є теоретичною основою гуманітарної освіти. Курс філософії зорієнтовано на творче осмислення досягнень світової філософської культури, виховання у студентів мислення і вміння наукового аналізу стосовно до потреб сучасного життя та змін у суспільній свідомості. Вивчення курсу спрямовано на формування духовного світу студентів, як людини котра усвідомлює своє місце у світі, суспільстві, може розуміти сенс власного існування.

Мета дисципліни:

Вивчення навчальної дисципліни "Чисельні методи" дозволяє студентам оволодіти знаннями в галузі практичних методів рішення математичних проблем, що виникають у процесі інженерної діяльності та моделювання фізичних систем, засвоїти способи розрахунків на сучасних ПК із застосуванням пакетів спеціальних прикладних програм,  формування вміння обґрунтовано обирати та використовувати такі чисельні методи, які є ефективними для вирішення конкретних практичних задач. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

-   основні підходи в області апроксимації функцій, чисельного диференціювання, інтегрування, наближені методи розв’язку алгебраїчних рівнянь, систем;

-   засвоїти основні особливості чисельних методів,  умови їх правильного використання, можливості адаптації до конкретних інженерних задач.