Іншомовна підготовка є невід’ємним складником формування професійної компетентності та важливою передумовою академічної та професійної компетентності. 

Курс іноземної мови за професійним спрямуванням носить міждисциплінарний характер та реалізується засобами предметно-мовного інтегрованого навчання шляхом використання сучасних технологій навчання міжкультурної комунікації, є одним із способів поєднання курсів гуманітарного циклу з дисциплінами фахової підготовки студентів. Програма курсу передбачає систематизацію знань студентів з англійської мови в усіх її аспектах в рамках компетентнісного підходу.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є опрацювання лексичного фахового матеріалу з іноземної мови, що охоплює різні галузі права та законодавства, а також систематизація знань із граматики.

Згідно з навчальним на вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» виділено 120 академічних години у т .ч. аудиторних – 62години (практичні заняття), самостійна робота студентів –58 годин.

Мета дисципліни - формування системи знань про культурологію та закономірності культурного процесу про культуру як специфічний та унікальний феномен людства, її роль у формуванні особистості й розвитку суспільства; засвоєння навичок аналізу явищ культури, вміння орієнтуватися в основних проблемах культурології, розуміння культурної зумовленості економіки і здатність ураховувати культурну специфіку при вирішенні соціально-економічних проблем

Дисципліна "Філософія" є базовою складовою частиною циклу гуманітарних суспільних дисциплін, він є теоретичною основою гуманітарної освіти. Курс філософії зорієнтовано на творче осмислення досягнень світової філософської культури, виховання у студентів мислення і вміння наукового аналізу стосовно до потреб сучасного життя та змін у суспільній свідомості. Вивчення курсу спрямовано на формування духовного світу студентів, як людини котра усвідомлює своє місце у світі, суспільстві, може розуміти сенс власного існування.

Політологія як наука та навчальна дисципліна існує досить давно. це один з найважливіших здобутків людського розуму, без якого неможливе існування суспільства.  

Політологія як наука та навчальна дисципліна існує досить давно. Це один з важливих здобутків людського розуму, без якого неможливе існування суспільства. У сучасному розумінні - це науковий орієнтир, за допомогою якого моделюється, прогнозується і організовується політичне життя держави і суспільства.

    Сьогодні в Україні політологія - одна з провідних дисциплін у системі гуманітарної освіти. Вона зайняла чільне місце у підготовці висококваліфікованих спеціалістів для всіх сфер суспільного життя.

    Основними принципами викладання та вивчення політології є фундаментальність, системність, єдність логічного та історичного, національного й загальнолюдського, суспільного та особистісного, теорії й практики, навчання і виховання.

Метою курсу є вивчення загальних закономірностей виникнення, розвитку і функціонування держави і права, розгляд основних понять юриспруденції. Курс охоплює такі важливі й актуальні питання як законність і правопорядок, правопорушення і юридична відповідальність, правова дисципліна і правова культура. У рамках курсу простежується історія розвитку української державності, розглядаються проблеми розбудови демократичної, правової держави в Україні. Також розглядаються окремі галузі права України та найважливіші нормативні акти чинного законодавства, вивчається зміст Конституції України, її найважливіші положення щодо закріплення основ державного та суспільного ладу України.