Українська мова як державотворчий чинник, засіб збереження культурного надбання українського народу, формування громадянина України й особистості студента є найважливішим базовим курсом.

У контексті ключових підходів сучасної освіти курс «Українська мова та література» є засобом розвитку й соціалізації студентів, становлення їх як особистостей і громадян своєї країни. Здобуті у процесі навчання української мови знання, набуті вміння й навички мають бути опорою, яка дасть студентам змогу реалізувати себе в житті, стати носіями культури, ініціаторами відновлення й збереження найкращих культурних традицій свого народу.

Сучасне навчання є компетентнісним, а отже орієнтованим не на засвоєння визначеного обсягу знань, а передусім на пізнання життєвих реалій, у яких ці знання мають значення.

Основною метою викладання курсу “Українська мова та література” є підготовка грамотних, висококваліфікованих фахівців, які досконало володіють державною мовою; ознайомлення студентів з особливостями публіцистичного, офіційно-ділового стилів мовлення;  підготовка  до здійснення грамотного спілкування з учасниками трудового процесу; підвищення загального рівня усного й писемного мовлення.

Основними завданнями дисципліни є активізація засвоєних у середній школі знань; вивчення теоретичних засад нормативності української літературної мови; вироблення навичок правильного використання різних мовних засобів залежно від сфери й мети спілкування; 

-         формування ціннісного ставлення до української мови як державної мови України;

-         формування предметної і ключових компетентностей;

-         формування духовного світу студентів, цілісних світоглядних уявлень, системи загальнолюдських, національних, особистісних ціннісних орієнтирів;

-         навчання засобами мови пізнавати світ, облаштовувати гармонійне співіснування в ньому, зберігати й передавати культурні набутки, виражати емоції й почуття, розв’язувати життєві проблеми;

-         формування мовленнєвої культури, раціональної мовленнєвої поведінки;

-         розвиток логічногоі критичного мислення, творчої уяви;

-         формування мовного смаку, мовного чуття і мовної стійкості, сприяння усвідомленню краси й естетики української мови.

-         формування ціннісного ставлення до української мови як державної мови України;

Унаслідок вивчення курсу студенти повинні вміти: у виробничих або побутових умовах з допомогою відповідних методів вербального спілкування доречно використовувати мовні моделі ввічливого звертання, вибачення, погодження, користуватися правилами спілкування мовця і слухача.