На сучасному етапі розвитку суспільства соціологія стає науковим орієнтиром в усвідомленні людиною сутності соціальних процесів, механізмів і закономірностей їх удосконалення.Дисципліна "Соціологія" дає можливість ознайомити студентів із суспільством як системним утворенням, розібратися в сутності його структурних елементів, простежити взаємозв'язок між ними. Значна увага приділяється ролі людського потенціалу в суспільстві, проблемам взаємовідносин людини та соціуму, гармонізації цього процесу.

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з історії та сучасних концепцій соціології як важливого показника освіченості фахівця.

Мета курсу — сформувати національно-мовну особистість, ознайомити студентів з нормами сучасної української мови в професійному спілкуванні, з основними вимогами до складання та оформлення професійних документів, збагатити словник термінологічною, фаховою лексикою; підвищити загальномовний рівень майбутніх фахівців, розвивати комунікативні здібності.