Мета курсу зарубіжна література : 

 • навчати студентів сукупності відомостей про вершинні явища світового літературного процесу;

 • давати їм літературознавчі поняття, розвивати мислення;
 • розвивати гуманітарну культуру студентів, повагу до духовних надбань людства, творче сприйняття естетичної і духовної ваги текстів.
 •  заохочення до розширення кола читання, осягнення духовної цінності та осмислення поетики літературних творів різних епох і країн;
 • поглиблення культурно-пізнавальних інтересів студентів, усвідомлення ними виняткової ролі художньої літератури в сучасному світі;
 • виховання  поваги до культурних надбань свого та інших народів, формування творчої особистості громадянина України з високим рівнем загальної культури, гуманістичним світоглядом, активною життєвою позицією, національною свідомістю.

Завдання курсу зарубіжна література:

 • розвиток мотивації до читання творів зарубіжної літератури;
 • поглиблення знань учнів про літературу як мистецтво слова;
 • засвоєння за допомогою художньої літератури історії, культури, моральних та естетичних цінностей інших народів;
 • формування духовного світу учнів, їхніх світоглядних переконань, громадянських якостей;
 • утвердження за допомогою засобів художньої літератури національних і загальнолюдських цінностей;
 • розвиток умінь вільно спілкуватися в різних ситуаціях, формулювати й обстоювати власну думку, вести полеміку, оцінювати життєві явища та виражати ставлення до моральних, суспільних проблем, відображених у класичних і сучасних творах.
 • ведення діалогу із книжкою, досягнення взаєморозуміння й налагодження взаємодії з іншими людьми;
 • розвиток уявлень про вітчизняну перекладацьку школу та внесок її видатних представників;
 • розширення обріїв володіння рідною мовою через сприйняття україномовних перекладів художніх творів;
 • розкриття значення художньої літератури як могутнього чинника єднання та розвитку української нації;
 • використання сучасних цифрових технологій для розширення кола читання;
 • формування умінь здійснювати пошуково-дослідницьку діяльність (знаходити, сприймати, аналізувати, оцінювати, систематизувати, зіставляти різноманітні факти й відомості);
 • застосування в різних життєвих ситуаціях знань, умінь і навичок, набутих у процесі вивчення зарубіжної літератури; 
 • удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності та самоконтролю;
 • розвиток художньо-образного мислення, інтелектуальних і творчих здібностей учнів, а також їхньої емоційно-духовної сфери, естетичних смаків, загальної культури.

Українська мова як державотворчий чинник, засіб збереження культурного надбання українського народу, формування громадянина України й особистості студента є найважливішим базовим курсом.

У контексті ключових підходів сучасної освіти курс «Українська мова та література» є засобом розвитку й соціалізації студентів, становлення їх як особистостей і громадян своєї країни. Здобуті у процесі навчання української мови знання, набуті вміння й навички мають бути опорою, яка дасть студентам змогу реалізувати себе в житті, стати носіями культури, ініціаторами відновлення й збереження найкращих культурних традицій свого народу.

Сучасне навчання є компетентнісним, а отже орієнтованим не на засвоєння визначеного обсягу знань, а передусім на пізнання життєвих реалій, у яких ці знання мають значення.

Основною метою викладання курсу “Українська мова та література” є підготовка грамотних, висококваліфікованих фахівців, які досконало володіють державною мовою; ознайомлення студентів з особливостями публіцистичного, офіційно-ділового стилів мовлення;  підготовка  до здійснення грамотного спілкування з учасниками трудового процесу; підвищення загального рівня усного й писемного мовлення.

Основними завданнями дисципліни є активізація засвоєних у середній школі знань; вивчення теоретичних засад нормативності української літературної мови; вироблення навичок правильного використання різних мовних засобів залежно від сфери й мети спілкування; 

-         формування ціннісного ставлення до української мови як державної мови України;

-         формування предметної і ключових компетентностей;

-         формування духовного світу студентів, цілісних світоглядних уявлень, системи загальнолюдських, національних, особистісних ціннісних орієнтирів;

-         навчання засобами мови пізнавати світ, облаштовувати гармонійне співіснування в ньому, зберігати й передавати культурні набутки, виражати емоції й почуття, розв’язувати життєві проблеми;

-         формування мовленнєвої культури, раціональної мовленнєвої поведінки;

-         розвиток логічногоі критичного мислення, творчої уяви;

-         формування мовного смаку, мовного чуття і мовної стійкості, сприяння усвідомленню краси й естетики української мови.

-         формування ціннісного ставлення до української мови як державної мови України;

Унаслідок вивчення курсу студенти повинні вміти: у виробничих або побутових умовах з допомогою відповідних методів вербального спілкування доречно використовувати мовні моделі ввічливого звертання, вибачення, погодження, користуватися правилами спілкування мовця і слухача.

На сучасному етапі розвитку суспільства соціологія стає науковим орієнтиром в усвідомленні людиною сутності соціальних процесів, механізмів і закономірностей їх удосконалення.Дисципліна "Соціологія" дає можливість ознайомити студентів із суспільством як системним утворенням, розібратися в сутності його структурних елементів, простежити взаємозв'язок між ними. Значна увага приділяється ролі людського потенціалу в суспільстві, проблемам взаємовідносин людини та соціуму, гармонізації цього процесу.

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з історії та сучасних концепцій соціології як важливого показника освіченості фахівця.

Мета курсу — сформувати національно-мовну особистість, ознайомити студентів з нормами сучасної української мови в професійному спілкуванні, з основними вимогами до складання та оформлення професійних документів, збагатити словник термінологічною, фаховою лексикою; підвищити загальномовний рівень майбутніх фахівців, розвивати комунікативні здібності.